The Happiness Games "เกมส์แห่งความสุข"

ที่มาของการแข่งขัน

       การแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว และจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันว่า กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งนี้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความพร้อมด้านบุคลากร สนามแข่งขัน การคมนาคม ตลอดจนสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสร้างความประทับใจให้แก่ชาวสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า  "The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข"   โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟล์เอกสาร : 16276503752023-05-09.pdf

 

USBT 39 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

Ubonratchathani Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

USBT 2023 The University Sports Board of Thailand Ubon Ratchathani Thailand