รายงานสรุปเหรียญรางวัล

Rank

มหาวิทยาลัย

ทอง

เงิน

ทองแดง

Total

1

มหาวิทยาลัยมหิดล

57

62

66

185

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57

35

39

131

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33

26

27

86

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32

28

21

81

5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25

15

29

69

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14

16

17

47

7

มหาวิทยาลัยพะเยา

11

6

6

23

8

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8

14

10

32

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8

6

5

19

10

มหาวิทยาลัยบูรพา

8

4

7

19

11

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7

20

22

49

12

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

6

7

10

23

13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

7

6

19

14

มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

10

9

24

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

7

6

18

16

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

7

6

18

17

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

6

13

24

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5

6

4

15

19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

4

13

21

20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4

0

6

10

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3

8

8

19

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3

3

2

8

23

มหาวิทยาลัยธนบุรี

3

2

1

6

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3

2

1

6

25

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3

1

7

11

26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3

1

6

10

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3

1

1

5

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

3

4

9

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2

1

1

4

30

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2

0

6

8

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2

0

0

2

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2

0

0

2

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1

2

0

3

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1

2

0

3

35

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

1

1

3

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1

0

3

4

37

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1

0

2

3

38

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

1

0

1

2

39

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0

6

3

9

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

0

4

8

12

41

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0

3

3

6

42

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

0

2

4

6

43

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

0

2

3

5

44

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

0

2

2

4

45

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

0

2

1

3

46

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

0

2

1

3

47

มหาวิทยาลัยนครพนม

0

1

4

5

48

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0

1

3

4

49

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0

1

2

3

50

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0

1

2

3

51

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

0

1

1

2

52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0

1

0

1

53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0

1

0

1

54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0

0

4

4

55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0

0

1

1

56

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

0

0

1

1

57

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0

0

0

0

58

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0

0

0

0

59

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

0

0

0

0

60

มหาวิทยาลัยรังสิต

0

0

0

0

61

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0

0

0

0

62

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

0

0

0

0

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0

0

0

0

Total

342

343

409

1094